Gebruiksvoorwaarden

De dienst Rotterdam Post wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Recht uit Rotterdam. Aan het gebruik van Rotterdam Post zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Rotterdam Post te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Recht uit Rotterdam schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1. Met Rotterdam Post heeft u de mogelijkheid een profiel van uzelf te publiceren, discussies te voeren en met andere gebruikers in contact te komen. Recht uit Rotterdam bemiddelt niet bij het daadwerkelijk contact leggen maar houdt wel toezicht op een gepast en legaal gebruik van de dienst.
1.2. Rotterdam Post is vrij te gebruiken. Echter, na elke gebruikssessie worden alle gegevens gewist die u heeft ingevoerd. Om gegevens op te kunnen slaan om ze bij later gebruik opnieuw op te kunnen roepen, en om andere geavanceerde functies te gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Recht uit Rotterdam mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Recht uit Rotterdam heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met Rotterdam Post worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Recht uit Rotterdam voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden Rotterdam Post te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van profielen onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander, of als een beheerder/moderator van Rotterdam Post.
2.2. Daarnaast is het verboden bij Rotterdam Post: – informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is); – informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen; – anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen; – de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie; – voor commerciële doeleinden in te zetten; – en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.
2.3. Indien Recht uit Rotterdam constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Recht uit Rotterdam zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.4. Indien naar het oordeel van Recht uit Rotterdam hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Recht uit Rotterdam of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Recht uit Rotterdam gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Recht uit Rotterdam is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
2.5. Recht uit Rotterdam is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Recht uit Rotterdam gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.6. Recht uit Rotterdam kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Recht uit Rotterdam van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. Recht uit Rotterdam spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. Recht uit Rotterdam onderhoudt Rotterdam Post actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid.Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3. Recht uit Rotterdam mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Rotterdam Post aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Recht uit Rotterdam zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. De dienst Rotterdam Post, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Recht uit Rotterdam. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Recht uit Rotterdam, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Recht uit Rotterdam heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclameuitingen over de dienst.
4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Recht uit Rotterdam besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4. Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.
4.5. Indien u informatie stuurt naar Recht uit Rotterdam, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.6. Recht uit Rotterdam zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Rotterdam Post, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Recht uit Rotterdam daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Recht uit Rotterdam zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1. Om u Rotterdam Post gratis aan te kunnen bieden, vertoont Recht uit Rotterdam op Rotterdam Post advertenties van haar sponsors.
5.2. Het is niet toegestaan de vertoonde advertenties te blokkeren. Recht uit Rotterdam heeft het recht uw toegang tot de dienst te blokkeren als zij dit detecteert.
5.3. Raadpleeg de privacyverklaring van Recht uit Rotterdam om meer te weten te komen over uw privacy bij het vertonen van advertenties.
5.4. Betaling kan worden verricht volgens de betaalinstructies op de website.
5.5. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Recht uit Rotterdam geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
6.2. Recht uit Rotterdam is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Recht uit Rotterdam meldt.
6.4. In geval van overmacht is Recht uit Rotterdam nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. Recht uit Rotterdam kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
8.1. Recht uit Rotterdam mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2. Recht uit Rotterdam zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Rotterdam Post worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Recht uit Rotterdam gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling schriftelijk moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Recht uit Rotterdam wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. Recht uit Rotterdam is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Rotterdam Post of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.